Geschiedenis – Wat vooraf ging

Taiji filosofie
Het filosofisch begrip taiji wordt in de traditionele Chinese cultuur gebruikt om het ontstaan van het heelal en de werking van de natuur te beschrijven. Het is onlosmakelijk verbonden met de verschillende filosofische stromingen in het traditionele China.

Wuji en Taiji
Wuji is de toestand waar alles in het universum egaal verdeeld is. Er is alleen een grijze mist zonder enige variatie en zonder einde. Deze toestand is zuiver filosofisch. Volgens de Chinese cultuur heeft het heelal altijd bestaan en is steeds in verandering.

Als er variaties komen in de mist, ontstaan begripsparen waarbij Yin de passieve kant is en Yang de actieve kant. (vb: bij temperatuurverschillen is koude Yin en warme Yang )

In de grijze mist komt verandering. Er ontstaan heldere plekken en plekken met dichte mist. Er ontstaat nat en droog, koud en warm, hard en zacht,… Dit genereert beweging (yang) die versterkt tot zijn limiet en terug rustig wordt. In de rust ontstaat Yin. Als de rust zijn limiet bereikt keert ze terug naar beweging. Yin en Yang blijven in beweging en vormen samen een evenwicht. Dit evenwicht noemen we taiji.

Vanuit de 2 begrippen (yin en yang) ontstaan de 5 elementen (water, vuur, hout, metaal en aarde). Als de 5 elementen samen komen, ontstaat er harmonie. Door deze harmonie kunnen de 4 seizoenen ontstaan. Zij blijven elkaar steeds opvolgen.

Yi Jing (het boek der veranderingen)
Door observatie van de natuur wordt de theorie van yin en yang verfijnt. Er zijn 8 trigrammen die bestaan uit 3 lijnen die elk yin of yang kunnen voorstellen. Aan elk trigram worden eigenschappen toegekend. Door het combineren van 2 trigrammen ontstaan 64 mogelijke combinaties die elk een situatie voorstellen. De Yi jing beschrijft de verandering van een situatie naar een andere situatie. In commentaren op het boek wordt het streven naar evenwicht (taiji) aangehaald als een manier om veranderingen te interpreteren.

Bij het structureren van de maatschappij beschouwen de volgelingen van Confucius de Yi jing als een van de belangrijke Klassieke boeken.

Daoïsme
De daoïsten streven naar een leven in harmonie met de natuur. In zijn boek ‘Dao de jing’ verduidelijkt Laozi (604 – 507 v.Chr) de begrippen ‘Dao’ en ‘De’. ‘Dao’ is de evolutie in de natuur. De natuur is constant in verandering en gedraagt zich volgens een aantal wetmatigheden. ‘De’ is de evolutie in het leven van een mens. Volgens Laozi is het best dat de mens handelt zoals de wetmatigheden in de natuur.

De belangrijkste wetmatigheden in de natuur zijn:

  • Wuwei: het ‘niet handelen’ in de betekenis van ‘niet met voorbedachten rade handelen’. Henri Borel vertaalde het als ‘het vanzelf zo’. vb: hoe komt het dat wolken een bepaalde vorm aannemen? Dat gaat vanzelf zo. (door niet ‘bewust’ te handelen)
  • Taiji: We kunnen ervan uitgaan dat de natuur een (dynamisch) evenwicht vormt. Zo weten we dat het na de koude winter terug warmer zal worden. Een verstoord evenwicht in de natuur veroorzaakt natuurrampen. Daarna ontstaat er een nieuw evenwicht. In ons leven kunnen we best een dynamisch evenwicht nastreven.
  • De natuur houdt zich niet aan strakke wetten of regels. Ze veranderd op een natuurlijke manier en past zich aan aan de omstandigheden. De daoïsten zijn individualistisch ingesteld en leven volgens het ritme van de natuur. Ze leven hun eigen leven en geven andere mensen de ruimte om hun leven te leiden.

Gezondheidsprincipes van de daoïsten:

  • verwerf de kennis om gezond te leven
  • verwerf de kennis om jezelf te genezen in geval van ziekte
  • als je ziek bent en je kan jezelf niet genezen, vraag je aan iemand om je de technieken aan te leren om jezelf te genezen
  • als dit niet kan, laat je behandelen tot je genezen bent
  • als dit niet lukt ben ja afhankelijk van de hulp van andere mensen

Alchimie, een zoektocht naar eeuwig leven:
Bij daoïsten ontstond een zoektocht naar het eeuwige leven. Zij geloofden dat het versterken van ons energiecentrum het leven kan verlengen. Het leven eindigt immers als de levensenergie op is. Er waren daoïsten die geloofden dat door het innemen van de chemische stof ‘dan’ (=cinnaber) het energiecentrum versterkt kon worden. (Nu weten we dat cinnaber hallucinaties kan veroorzaken.) Hierdoor dachten ze vroeger echt dat ze onsterfelijk werden. Anderen geloofden dat lichaamsbeweging en de juiste oefeningen levensenergie ‘ti’en’ aanmaakte. Vanuit deze ideeën ontstaat het idee van het energiecentrum ‘dantien’. De levensenergie (Qi) wordt gestuurd vanuit dit dantien. Qi versterkt het lichaam en kan gebruikt worden als kracht tijdens het vechten.

Shaolin Boeddhisme
De boeddhistische leermeester Bodhidharma (482–539 na Chr.) reisde vanuit het zuiden van India naar China. In het Shaochi gebergte mediteerde hij 9 jaar. Aan de voet van de berg bouwden zijn volgelingen het Shaolin klooster om hem te huisvesten. Na zijn jarenlange meditatie onderwees Bodhidharma de inzichten die hij verkregen had tijdens zijn meditatie. Dit is het ontstaan van het Chan boeddhisme (In Japan noemen ze dit Zen). Omdat veel monniken gezondheidsproblemen kregen door langdurig zitten tijdens de meditatie onderwees Bodhidharma oefeningen die het lichaam versterkten. Deze oefeningen waren een gevechtstechniek die de monniken enkel mochten gebruiken als zelfverdediging. Volgens de legende had bodhidharma in India de gevechtkunst Kalaripayattu bestudeerd. De Shaolin gevechtstechnieken zouden dan ook afgeleid zijn van deze oude Indische gevechtskunst.

Taiji bewegingsleer
Door bovenstaande ideeën samen te brengen ontstond de taiji bewegingsleer. Zhang Sanfeng schreef hierover de eerste tekst.

Taiji in onze cultuur
In onze Westerse cultuur verheerlijken we het streven naar extremen. We willen de sterkste zijn en we maken lijstjes op van de koudste en warmste plaatsen op aarde. Hierbij gaan we op zoek naar het abnormale en verliezen we het normale uit het oog. Niemand maak lijstjes van plaatsen met een gematigd klimaat. En toch, als het te warm wordt zoeken we een koele plaats op en als het te koud wordt verlangen we naar warmte. Dit is taiji.

meer info
Wikipedia Taiji folosofie (Eng)
Wikipedia Daoïsme (Eng)
Wikipedia Het boek der veranderingen
Wikipedia Dao De Jing
Wikipedia Shaolin klooster

Advertenties