Documentatie

Nanpai Taiji 37 vorm  video van de taiji vorm

Taiji en Yoda  ‘The force’ uit de Star Wars films en Taiji

Taiji of taichi een korte inleiding in de Chinese taal

Daoyin of Qigong wat hebben ze te maken met taiji

 

Advertenties